نشریه تخصصی هتلداری تشریفات

امیر سزاوار
امیر سزاوار
مدیرعامل هتل بین المللی قصرطلایی
رئیس شورای سیاست گذاری نشریه تشریفات
افسانه سزاوار بندیansari

salami

        دکتر افسانه سزاواربندی                                         استاد طاها سلامی                                      دکتر حسن تقی زاده انصاری
      (عضو شورای سیاست گذاری)                                      (عضو شورای سیاست گذاری)                                      (عضو شورای سیاست گذاری)