پس از انتشار شماره دوم و تلاش تیم ادبی٬فنی و گرافیکی نشریه٬ شماره سوم نشریه تخصصی صنعت هتلداری و گردشگری تشریفات در آبان ماه ۱۳۹۵ انتشار یافت و مقدمات ارسال آغاز گردیده است.